۹۵ درصد دریاچه ارومیه خشک شده است (عکس)
دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور جهان در سال های اخیر با مشکلات کاهش سطح آب و خشکسالی مواجه بوده است که در نتیجه آن امسال ۹۵ درصد آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه و آب است. تونل انتقال به دریاچه به دلیل عدم استحقاق دریاچه از سدها تکمیل نشده و بیش از آن قسمت کاملاً خشک شده است. با توجه به خطر خشک شدن کامل دریاچه ارومیه و وقوع این فاجعه زیست محیطی، کارشناسان پیش بینی طوفان و وزش بادهای نمکی به شعاع صدها کیلومتری را پیش بینی کرده اند که ممکن است بیشتر شهرهای شمالی، مرکزی و حتی شمال شرق کشور را در برگیرد. از جمله تهران. از جمله اقدامات فوری برای نجات دریاچه ارومیه می توان به اختصاص حق آبه دریاچه ارومیه از سدهای حوضه آبریز آن و تکمیل پروژه انتقال آب به دریاچه ارومیه، بهسازی پل مرکزی دریاچه ارومیه اشاره کرد. و برای کاشت زمستانه برنامه ریزی کنید.