۵۲ نفر در ۲۴ ساعت قبلی بر تأثیر کرونا جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند
در جاری حاضر ۲۹ شهر بنفش، ۱۲۶ شهر نارنجی، ۲۷۸ شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ شهر آبی هستند.