۴۳ پلاک در کمیته تعمیر تداخل شناخته شده به عنوان سرزمین های غیرملی به سند رسیده است.


یاسین علی حسینی سرپرست امور اراضی استان ایلام صبح همین الان در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام گفت: وزارت جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد املاک ملت است.

وی افزود: در شهرستان های درهشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهلران همراه خود تحمیل نمایندگی پیمانکاری توسط اداره کل سند اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک در جاری صدور اسناد است.

سرپرست امور اراضی استانداری تصریح کرد: در سال قبلی ۴۳ پلاک به مساحت ۳۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۴ هکتار شناخته شده به عنوان اراضی ملایم غیرملی به مساحت ۴۳ پلاک در اصل کار تعمیر مداخله در استانداری قرار گرفت. ۱۷۱۱۹ هکتار ۱۴ پلاک به مساحت ۷۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۶ هکتار به کارگروه شهرستان مصوب کمیسیون جهان کشتی شد.

علی حسینی یکپارچه داد: همراه خود ملاحظه به نقشه برداری اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی، ۳ نمایندگی در مرحله ۲۸۸۶۶ در جهان ۲۷۴۲، ۲۷۴۴/۴۴۴، دشت عباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شام فاضل دهلران به شماره ۲۱۳ ۲۱۳.۵، سروان، پلاک ۱۹۹ کارزن، سروان، قرارداد منعقد شد. قطعه پایین به شماره ۲۷۴۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۴۴/۴ پایان دادن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان اجرا به گروه سند اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک جهت مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت فنی عرضه داده شده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ انواع ۲۱۰ پرونده در دبیرخانه کل گروه تبصره ۱ ماده ۱ حمایت اجتناب کرده اند مشتریان بدست آمده شد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت {دستورالعمل ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشنامه های صادره در کلاس ها هشت گانه این گروه، ۲۰۳ مورد به تصویب رسید. . پرونده ۳۴۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۴ مترمربع تاکنون در نتیجه صدور پروانه اصلاح کاربری شده کدام ممکن است ۱۰۰ مورد آن مشمول وظیفه ماده ۲ قوانین حمایت اجتناب کرده اند مشتریان به قطعا ارزش آن را دارد ۲۴ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۶ مترمربع است. میلیون ریال ترکیبی آوری شد.

این در کنترل خاص کرد: در بخش بار نیز واگذاری اراضی توسط کمیسیون های ۲، ۲۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای هیئت بار ۲۰۰ هکتار همراه خود اشتغال ۴۰ نفر تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱ میلیارد ریال اجتناب کرده اند محل اجاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا پایین برای اجرای کشاورزی درآمد حاصل شد. چالش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشاورزی صورت گرفت.

سرپرست امور اراضی استان ذکر شد: بر ۳۵۰ مورد چالش کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرکشاورزی به مساحت ۸۰۰۰ هکتار نظارت شد.

علی حسینی ذکر شد: در بخش ایمنی اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی انواع اطلاعات دریافتی مردمان سامانه به ۱۳۱، ۱۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۰ خبر به مساحت ۸۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۰ متر مربع رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح کاربری غیرمجاز خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه اصل توقف صادر شد عملیات توسط گشت های بیابان کشاورزی صادر شد.

وی در نهایت ذکر شد: ۶۶ فقره اجتناب کرده اند تبصره ۱ ماده ۱۰ قوانین حمایت اجتناب کرده اند مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷ مورد به مساحت ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ مترمربع اعمال شده است، تبصره ۲ ماده ۱۰ پایان دادن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ مورد نیز پایان دادن شده است. برای اجرای احکام سالن دادگاه

در این سیستم سال بلند مدت اجرای مناسب قوانین تعمیر تداخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور سند کشاورزی تک برگی به کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز جلوگیری اجتناب کرده اند اصلاح غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه قطعه شدن آن اجتناب کرده اند میل‌های شکل است. این مقامات

انتهای پیام
این را برای صفحه اول سریع دهید