۲ جوان فلسطینی هدف عکس گرفتن مهاجمان صهیونیست قرار گرفتند۲ جوان فلسطینی هدف تیراندازان صهیونیست قرار گرفتند – مشرق نیوز