۱.۹ میلیون سهامدار عدالت فرصت اعلام شماره شبا را ندادند/ شماره شبا ۲ روزه
۱.۹ میلیون نفر از سهامداران عدالت هنوز شماره شبا نداده اند، بنابراین سود عملکردی سهام عدالت در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ که به ترتیب در سال ۱۳۷۸ و ۱۴۰۰ به حساب سایر سهامداران عدالت واریز شده است، هنوز به حساب آنها واریز نشده است. سود برای شرکت سپرده گذاری مرکزی باقی می ماند.