یک موشک ماهواره ای هندی در اولین پرتاب خود با مشکل مواجه شد
این موشک قرار بود حدود ۱۳ دقیقه پس از پرتاب، این دو ماهواره را در ارتفاع ۳۵۶ کیلومتری از زمین در مدار قرار دهد. هنوز مشخص نیست که از دست دادن داده ها مشکلی جدی را نشان می دهد یا خیر و باید منتظر اطلاعات جدید از سوی سازمان تحقیقات فضایی هند باشیم.