یوتیوب در اقدامی برای ممنوعیت در روسیه
یوتیوب عالی مکان ترجیح برای همه ساکنان روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این حامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان مقامات روسیه است.