گفتگوی تلفنی رئیسی با سلطان عمان/ اشتباه محاسباتی آمریکا در حمایت و تشدید اغتشاشات


رئیسی گفت: آمریکا وقتی دید که ملت ایران در شرایط تحریم نه تنها در رکود نیست، بلکه در حال پیشرفت و ترقی است، به خیانت به جمهوری اسلامی ایران روی آورد.

متن گفتگوی تلفنی رئیسی با سلطان عمان/ اشتباه محاسباتی آمریکا در حمایت و تشدید اغتشاشات اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.