گفتن لیست رنگی درست شهرهای ملت
وسط روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت گفتن کرد: بر مقدمه فینال {به روز} رسانی ها انواع شهرهای دارای وضعیت بنفش اجتناب کرده اند ۲۹ شهر به ۲۴ شهر کاهش یافته است است. علاوه بر این حدود ۸۰ سهم شهرهای ملت به رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی هستند.