گزارش بی نظیر | ناتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین؛ بالا تلخ هر دو تلخی بی حد و مرز؟


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس ، همراه خود آغاز درگیری خنک بین بلوک شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب، «ناتو» (ناتو) ساختمان شد.

این گروه نیروی دریایی برای جلوگیری اجتناب کرده اند تهاجم شوروی به آلمان غربی تشکیل شد. همراه خود فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ناتو عملاً به ۱ توانایی نیروی دریایی در خدمت مزیت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب تغییر شد.

بین سال‌های ۱۹۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰۴، ده ملت اجتناب کرده اند جمهوری‌های شوروی سابق به ناتو پیوستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گسترش تأثیر می گذارد این اتحاد افزایش کشف شد. همراه خود انقلاب نارنجی، ناتو نیز درهای شخصی را به روی اوکراین باز کرد.

عضویت اوکراین در ناتو پس اجتناب کرده اند انقلاب در اصل کار قرار گرفت. درگیری خانه در شرق اوکراین بهانه ای برای توسعه همکاری نیروی دریایی بین ناتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین شد.

کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه تسلیحات نیروی دریایی به قلمرو، رزمایش مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور مستشاران نیروی دریایی آمریکا شوک همسایه شرقی را برانگیخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعله درگیری را شعله ور مونتاژ.

گزارش بی نظیر خبرنگار خبرگزاری فارس در کیف احسان رفاهی را در ویدئوی زیر تفسیر کنید:

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید