کودیور محافظ سوروس نیست
موضوع این یادداشت جدال عبدالکریم سروش و محسن کدیور است که در خارج از کشور اظهار نظر می کنند و در چارچوب معارف دینی شناخته می شوند…/ نویسنده این یادداشت دکتر. جان کلام اگرچه عمیقاً متاثر از دیدگاه سروش درباره دین است، اما با تفسیر محسن کدیور بر آن دو جلسه سخنرانی جنجالی سروش، «پیامبر مستبد» موافق است.