کنایه با کیفیت حرفه ای حسام الدین شناخته شده خطاب به رئیسم: برای شما ممکن است آرزوی حضور متوالی در ورزشگاه را دارم.


https://www.ghatar.com/wp-content/themes/far97/img/ghatar-no-photo.jpg

حسام الدین شناخته شده در محیط تفریحی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان در توئیتی پاسخ آرم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود دختران به ورزشگاه را ممنوع کرد.

پس اجتناب کرده اند کنایه با کیفیت حرفه ای حسام الدین شناخته شده به رئیس جمهور: ای کاش یک بازدید پایین بالا هم اجتناب کرده اند ورزشگاه داشتید کدام ممکن است اولین بار در قطار وببرین پدیدار شد | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید