کنار هم قرار دادن سازی همه جانبه صندوق نوآوری برای تامین پولی چالش های اطلاعات – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی، دکتر علی وحدت اجتناب کرده اند حمایت ویژه این صندوق اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی وی در «ساخت» اظهار داشت: «اطلاعات‌محور، اشتغال‌زایی». تهیه تامین پولی یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند الزامات انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد نمایندگی های اطلاعات بنیان است، به همین دلیل صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی متولی بی نظیر . تهیه تامین پولی اکوسیستم نوآوری ملت، در سال جدید همراه خود عنوان «ساخت؛ «اطلاعات‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال‌زایی» همراه خود تزیین مقام معظم مدیریت، همراه خود کمک سایر فعالان این بخش، قالب‌های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی ra تهیه اجتناب کرده اند تذکر پولی تدریجی است.

وی افزود: امسال رویکردهای جدیدی را برای حمایت اجتناب کرده اند انبساط به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی نمایندگی های اطلاعات بنیان متعهد شدن خواهیم کرد به همان اندازه این نمایندگی ها بتوانند در رشد اقتصاد اطلاعات بنیان ملت موقعیت آفرینی کنند.

وحدت اظهار داشت: در سه سال قبلی امتحان شده کرده ایم شرکت ها پولی شخصی را پایان دادن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبد شرکت ها شخصی را متنوع کنیم، اجتناب کرده اند جمله شرکت ها سپرده رهن مسکن، کمک قیمت تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد، مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه اوراق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سه سال ۳ مورد. اخیرا انبساط نمایندگی های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پایان دادن زنجیره آنها {کمک کنید}.

وی همراه خود ردیابی به اینکه این صندوق بیش اجتناب کرده اند ۶۰ نوع خدمت به نمایندگی های اطلاعات بنیان حاضر کرده است، تعیین کرد: صندوق نوآوری طی سه سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۲۳ هزار میلیارد تومان شرکت ها پولی در ۴ دسته تسهیلات، ضمانت، توانمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نمایندگی های اطلاعات بنیان استراتژی توصیه. این در حالی است کدام ممکن است همراه خود همکاری جامعه بانکی تنها ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ میلیارد تومان ضمانت به نمایندگی های اطلاعات بنیان داده ایم کدام ممکن است نتیجه آن ۳۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد بین این نمایندگی ها، بنگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای دولتی است.

رئیس صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی همراه خود خاص اینکه صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی در سه سال قبلی امتحان شده کرده به همان اندازه سیستم را افزایش بخشد، اظهار داشت: تهیه وی اظهار داشت: ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری در ملت موقعیت مهمی در این روش ایفا می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربوط به آنها امتحان شده می تدریجی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ابزارهای مختلف در سطوح مختلف چرخه حیات به نمایندگی ها شرکت ها حاضر دهد.

وی همراه خود ردیابی به قوانین «جهش ساخت اطلاعات» اظهار داشت: این قوانین ناظر بر بلوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور نظام است. تهیه فاینانس فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شالوده جدیدی برای رشد به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی نمایندگی های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل اکوسیستم نوآوری در ملت تحمیل کرده است. امیدواریم بتوانیم اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری در راستای اجرای دقیق آن گام برداریم تاثیر گذار در انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد اقتصاد اطلاعات بنیان در ملت متاسفانه اعتقاد کنید سهم آن از طریق اقتصاد ایالت فوق العاده کم است.

وحید خاطرنشان کرد: اکوسیستم نوآوری ملت در سال‌های جدیدترین علیرغم دستاوردهای خوش‌خیم، همچنان اجتناب کرده اند ۲ منظر خرید و فروش مشترک است. اجتناب کرده اند تذکر تخصص نوآوری اقتصاد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این انواع نمایندگی های اطلاعات بنیان، استراتژی، مبتکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استارت آپ ها وی همراه خود خاص اینکه فضا زیادی همراه خود وضعیت جذاب دارد، نامگذاری امسال به تماس گرفتن ساخت؛ مقام معظم مدیریت در خصوص اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی اجتناب کرده اند تجهیزات های متولی رشد کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای اطلاعات بنیان می خواهند کدام ممکن است این خلأها را کاهش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رشد این نقش ها کمک کنند. کدام ممکن است قطعا نقشی بی بدیل با اشاره به آن در اقتصاد سراسری می تواند داشته باشد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه نمایندگی های اطلاعات بنیان باید در زنجیره قطعا ارزش آن را دارد صنایع مختلف ملت موقعیت آفرینی کنند، بر لزوم ورود این نمایندگی ها به بازارهای در سراسر جهان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: جدا از حق ورود به این بازارها. رشد استاندارد محصول، سایر الزامات مربوط به اخذ تاییدیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای در سراسر جهان، ایمنی اجتناب کرده اند تصرف غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه تامین پولی همراه خود ابزارهای جدید {در این} زمینه، صندوق نوآوری در سه سال قبلی انجام چشمگیری داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانسته است بیش اجتناب کرده اند ۲۲۰۰۰ خدمت «توانمندسازی» برای حضور این نمایندگی ها در بازارهای خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی حاضر تدریجی.

رئیس صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی همراه خود ردیابی به اینکه همراه خود وجود تحویل داد بیش اجتناب کرده اند ۱۱ سال اجتناب کرده اند اجرای قوانین حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید … موسسات معرفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش این نمایندگی ها اجتناب کرده اند حدود ۵۰ نمایندگی به ۶۶۰۰ نمایندگی، سرمایه صندوق نوآوری را افزایش نداد، اظهار داشت: در امروز سرمایه صندوق نوآوری کبریت همراه خود کمیت ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای اطلاعات نیست. نمایندگی های مستقر.”

وی اظهار داشت: آسانسور دارایی ها پولی صندوق چون آن است نمایندگان مجلس تاکید می کنند حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات تصمیم گرفت به رشد کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سهم شخصی در اقتصاد سراسری {است تا} بتوانیم بر این مقدمه شرکت ها بیشتری حاضر دهید.” به اکوسیستم نوآوری ملت.

وحیدت تاکید کرد: اگرچه در سه سال قبلی همراه خود رشد ابزارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند فعالان این اکوسیستم توانسته ایم بیش اجتناب کرده اند ۲۳ هزار میلیارد تومان شرکت ها پولی به نمایندگی های اطلاعات بنیان حاضر کنیم کدام ممکن است انجام آنها بیش اجتناب کرده اند چندین برابر صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن در گذشته اجتناب کرده اند سال ۱۹۹۷ بود.