کمبود ۸۲ میلیونی ذخایر سد تهران/ سدهای کدام شهرها آب ندارند؟


با بررسی آمار ذخیره سدها و میانگین بارندگی، تهران با خشک ترین زمستان امسال مواجه است. مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و برق شرکت آب منطقه ای تهران در عین حال از کسری ۸۲ میلیونی نسبت به سال گذشته در مخازن پنج سد تهران خبر داد. اما وضعیت مخازن سدها در شهرهای دیگر چگونه است؟

۸۲ میلیون کسری ذخیره سازی در سدهای تهران / کدام شهرها در سدهای خود آب ندارند؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.