کلیباف: مدیران از تصمیم گیری و هزینه کردن می ترسند
کلیباف با بیان اینکه چالش کنونی کشور حکمرانی است، ادامه داد: مسیر حاکمیتی و مدیریتی و نظام اداری و اجرایی چالش‌های جدی را پیش روی کشور ایجاد کرده است که باید به آن توجه شود. بنابراین باید به سمت بهترین حکمرانی حرکت کنیم که بتواند از پتانسیل های کشور استفاده کند.