کدام نیمه هیکل شخصی را ابتدا می شویید؟ خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه حمام کردن