کاهش ۲۶ درصدی صادرات نفت روسیه در یک واحد هفتهکاهش ۲۶ درصدی صادرات نفت روسیه در یک واحد هفته – مشرق نیوز