کاهش خانه شکنی در نوروز / انهدام باند حفاری غیرمجاز – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر: کلان شهر تهران صحنه حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات مختلف است. {هر روز} تصمیم های زیادی همراه خود وسط فوریت های پلیسی ۱۱۰ تهران برقرار تبدیل می شود کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند آنها کار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه دستگیری مجرم هر دو مجرم می شوند.

اجتناب کرده اند این پس {در این} بسته خبری به گوشه ای اجتناب کرده اند ماموریت ها، حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات می پردازیم.

جنایتکار رهگذر در موسسه مالی در محاصره پلیس تهران قرار خواهد گرفت

سرهنگ کارآگاه سید قاسم موسویار در تشریح عمیق این خبر ذکر شد: در پی شکایت زنی مبنی بر جعل اجتناب کرده اند طریق عابربانک وی، کارآگاهان اداره ششم اعلان به تجزیه و تحلیل موضوع پرداختند.

رئیس پایگاه ششم پلیس اعلان ذکر شد: اجتناب کرده اند مخلوط بندی پرونده خاص شد کدام ممکن است شاکی قصد هزینه مقوا اتوبوس در ایستگاه خاوران را داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوا بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوا هزینه را خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند عرضه مقوا، شاکی پرونده را هزینه می تنبل. محل را توقف می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جای عکس قصد کسب دارد پیامکی مبنی بر کسر سهام به مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال کشتی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظر تعویض پاسپورت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاره کردن می تنبل.

وی افزود: همراه خود چهره نگاری، تحقیقات میدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند عکسها دوربین های حال، یکی اجتناب کرده اند متهمان ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند توافق قضایی، متهم در مخفیگاهش دستگیر شد.

این افسر پلیس تصریح کرد: متهم در تحقیقات استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مواجهه مستقیم همراه خود دادستان چاره ای جز دقیق واقعیت نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جرم شخصی اعتراف کرد.

رئیس پایگاه ششم پلیس اعلان تهران در نهایت ذکر شد: همراه خود اعتراف صریح متهم به انتساب جنایت، پرونده برای سیر سطوح قانونی روانه دادسرا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهم همراه خود تامین ایمنی کافی روانه زندان شد. .

در سفر نوروزی شاهد کاهش آمار خانه شکنی هستیم

سردار حمید هداوند در سیزدهمین مونتاژ اردوی نوروزی همراه خود ردیابی به اینکه ایمنی، استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انضباط در همه جوامع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان های شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی آنقدر مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف است کدام ممکن است هیچ عامل را نمی توان متفاوت کرد، ذکر شد: این امر باعث تبدیل می شود کدام ممکن است افراد {در این} زمینه اقدام کنند. برقراری نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت در محله کدام ممکن است در همکاری گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی بین افراد فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلماً مؤثر است.

جانشین فرمانده انتظامی تهران غول پیکر همراه خود ردیابی به اینکه پیشگیری اجتناب کرده اند خانه شکنی همچنان در اصل کار پلیس کلانشهرها در ایام نوروز است، ذکر شد: پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی همراه خود خانه شکنی در مقاطع مختلف در اصل کار پلیس قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع اهمیت ۲ چندانی دارد. در نوروز تمام امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی شخصی را برای برخورد انتقادی همراه خود این پدیده شوم به کار گرفته ایم.

سردار هداوند ذکر شد: همراه خود امتحان شده های صورت گرفته در ایام نوروز شاهد کاهش آمار خانه شکنی نسبت به مدت درست مثل سال قبلی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر پس اجتناب کرده اند استقرار در عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمرکز گشت های محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامحسوس در تهران محقق شد.

این افسر ارشد همراه خود ردیابی به اینکه جغرافیای شیوع جرم ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بندی شده است، خاطرنشان کرد: به معنای واقعی کلمه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه برآوردهای {انجام شده} به جرایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهنجاری های اجتماعی در حد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقتضی برخورد تبدیل می شود.

کاهش سرقت در نوروز / انهدام باند حفاری غیرمجاز

تخریب آثار غیر مجاز

سرهنگ دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی شهرستان رای ذکر شد: همراه خود گزارش هایی مبنی بر حضور نامشخص ۲ جوان در یکی اجتناب کرده اند محوطه های باستانی شهرستان رای، موضوع به صورت انتقادی در اصل کار تیمی اجتناب کرده اند پلیس اعلان شهرستان رای قرار گرفت. افسران این فرماندهی

وی افزود: ماموران این فرماندهی همراه خود مدیریت پنهان محل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت اجتناب کرده اند حفاری های غیرمجاز، به صورت ناگهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناگهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور مشاور گروه میراث باکلاس به حرکت در آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ جوان را کدام ممکن است در جاری حفر کانال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانال بودند دستگیر کردند. در جاری بازرسی آن این وضعیت.

رئیس پلیس شهرستان ری خاطرنشان کرد: متهمان پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده جهت سیر سطوح قانونی عرضه دادسرای نهایی شدند.

مدیریت از دستگاه دیجیتال در تهران

سرهنگ محمد قاسم طرهانی وی در دلیل این مطلب ذکر شد: روز قبل ماموران پلیس شهر بیت المقدس در حین مدیریت خودروهای عبوری همراه خود یک تجهیزات پیکاپ نامشخص شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تحقیقات تا حد زیادی آن را متوقف کردند.

وی ذکر شد: ماموران پلیس در بازرسی اجتناب کرده اند این خودرو ۷۵۰ تجهیزات دیجیتال (تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر) قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمشده مجوز مربوطه اختراع کردند.

جانشین پلیس پیشگیری تهران خاطرنشان کرد: مشاوران قطعا ارزش آن را دارد محموله اختراع شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند کدام ممکن است {در این} اتصال نیروی محرک خودرو دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده برای سیر سطوح قانونی عرضه افسران قضایی شد.