کانادا: سریع کمک های مرگبار بیشتری به اوکراین کشتی خواهیم کرد
کانادا همراه خود تحریم ۱۶۰ عضو شورای فدراسیون روسیه فشار بر مسکو را افزایش خواهد داد.