کاری کدام ممکن است اجتناب کرده اند ممکن است به سمت بیماری از حداکثر عروق کرونر روده ها دفاع کردن می تنبلچه چیزی ممکن است را اجتناب کرده اند ابتلا به بیماری از حداکثر عروق کرونر روده ها باز می دارد؟