کارناوال “لبخند بهاری” در تهران
همراه خود ملاحظه به استقبال افراد، این جشنواره به همت اداره کل زیبایی شناختی شهرداری تهران به همان اندازه ۱۳ فروردین در مناطق ۲۲ گانه تهران برگزار تبدیل می شود.