کارنامه نهایی کنکور ۱۴۰۱ منتشر شد
متقاضیانی که پذیرفته شده اند و همچنین متقاضیانی که فرم انتخاب رشته اینترنتی خود را تکمیل کرده اند، اما پذیرفته نشده اند، رتبه متقاضی را در هر کد رشته انتخابی در بین متقاضیان کد رشته محل مشخص شده در کارنامه خود لحاظ می کنند. سهمیه مربوطه بر اساس نمره کل متقاضی در همان رشته. کد رشته و رتبه آخرین فرد پذیرفته شده نیز در کد رشته انتخابی نگهداری می شود.