کاخ سفید: بایدن آرزو کرد اصلاح مقامات در روسیه نبود
خبرگزاری ها سخنان رئیس جمهور آمریکا را تمایل واشنگتن {برای تغییر} مقامات در روسیه تفسیر کردند.