چیزی کدام ممکن است می سوزد ساده روغن نیستچیزی کدام ممکن است می سوزد ساده روغن نیست – مشرق نیوز