چه کسی هزینه قطعی اینترنت اخیر را پرداخت می کند؟ / شاکی می تواند به عنوان مدعی العموم وارد شود
آتش سوزی در استخر فیبر نوری مخابرات نشان داد که پروتکل های حفاظتی غیرعملکردی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی به هیچ وجه رعایت نمی شود.