چرا مهاجرت به گزینه منتخب نخبگان تبدیل می شود؟
در چند سال اخیر به دلیل مشکلات عدیده متاسفانه شاهد افزایش تمایل به مهاجرت در بین افراد نخبه و مستعد بوده ایم که البته مشخص نیست چند درصد از این افراد مهاجرت کرده اند اما می توان گفت حدود ۳۰ نفر درصد مهاجرت کرد.