چرا بدهی خارجی ایران کاهش یافته است؟ / کاهش بدهی خارجی دستاورد یا هشدار؟ – تجارت نیوزچرا بدهی خارجی ایران کاهش یافته است؟ / کاهش بدهی خارجی دستاورد یا هشدار؟ – تجارت نیوز