چرا افکار منفی بیشتر از افکار مثبت هستند؟
اینکه چرا انسان ها بیشتر از افکار مثبت ترس و افکار منفی دارند به حافظه ژنتیکی ما برمی گردد که طی میلیون ها سال با زندگی در جنگل ها و دشت های آفریقا سازگار شده است. یعنی مانند بدن، ذهن نیز میلیون ها سال پیش برای محیط و شرایطی که در آن زندگی می کردیم، تکامل یافته است.