چرا آیت الله صانعی مرجع دیگری بود؟اما به دلیل فتواهای «متفرقه» مانند: افزایش سن تکلیف دختر به ۱۳ سال، تساوی مهریه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، محدودیت شدید ازدواج مجدد و متعه برای مردان و افزایش استعمال. زیرا در استنتاجات فقهی، ارتجاع بیشتر شناخته شده و انتقادی بود و تندخویی و بی مهری را از بین می برد، اما در نگاه نواندیشان و روشنفکران و در نزد عموم، فقیهی بصیر، اصلاح طلب، مردم مدار، متجدد بود. و البته “شجاع”.