پیوند مغز بر روی زن ۶۶ ساله به دلیل صاعقه بسته شدپیوند مغز به زن ۶۶ ساله با برخورد صاعقه متوقف شد | Health.com

این پیوند به یک سایت خارجی ممکن است با این دستورالعمل های دسترسی مطابقت داشته باشد یا نباشد.


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/