پیش بینی عود سرطان تنها با یک آزمایش
نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که یک آزمایش تحقیقاتی جدید این پتانسیل را دارد که پیش‌بینی کند آیا بیماران تحت درمان با روش‌های ایمونوتراپی احتمالاً عود سرطان یا عوارض جانبی پس از درمان دارند یا خیر. تجربه شدید