رژیم لاغری سریع

پیروزی ۳ افغانستانی در انتخابات انگلیس
 عبدالتواب بوستانی ۲۰ سال قبل (سال ۲۰۰۱) به عنوان یک پناهجو وارد بریتانیا و اسکاتلند شد.