پها رئیسی: کسری بودجه بدون ایجاد پول حل شد
میزان کسری بودجه بسیار زیاد بود که آثار تورمی زیادی را به همراه داشت. در می ۱۴۰۱، اصلاحات اقتصادی منجر به تورم ۱۲ درصدی شد. همه خواستار اصلاحات اقتصادی بودند، اما همه به دلیل پیامدهای اجتماعی و مشکلاتی که ایجاد می کرد، این کار را نکردند.