پلیس: بازدید بازگشت را به پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه موکول نکنید
بی احتیاطی برخی اجتناب کرده اند رانندگان معادل سرعت بیش از حد، سبقت غیرمجاز، به نظر می رسید نکردن به ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم مدیریت اتومبیل.