پسری ۷ ساله، خواهر ۲۰ ساله خود را پس از ابتلا به حمله صرع و افتادن در آن از غرق شدن در گودال نجات می دهد.



پسر ۷ ساله خواهر ۲۰ ساله خود را پس از تشنج و سقوط در استخر از غرق شدن نجات داد | Health.com

این پیوند به یک سایت خارجی ممکن است با این دستورالعمل های دسترسی مطابقت داشته باشد یا نباشد.


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/