پروردگارا، من می خواهم که کار کسی به گردن کسی نیفتد


سرزمینی که هیچکس در آن دوست ندارد
پروردگارا، من می خواهم که کار کسی به گردن کسی نیفتد

همه دوست دارند به من صدمه بزنند
من دوست ندارم به کسی صدمه بزنم

به هر حال، سخت کوشی روح را تخلیه می کند
که مانند ماه در شب او می درخشد

سود برای فروش بی دلیل کافی است
کسی که ارزش زندگی را داشت، خریدار کسی است

سود بازار عشق همه سرد است
سعی نکنید بازار شخص دیگری را دنبال کنید

چگونه از این خواب بیدار شوم؟
سرنوشت کسی خواب است، کسی بیداری

من هیچ چیز بدی ندیدم چون او مرا آزار دهنده می دید
نمیخوام کسی منو بگیره

تا زمانی که عاشق شوم پیش عزیزانم می آیم
بارلا، کسی را دوست نداشته باش

که از او عشق و وفاداری می خواهد
به هوس این دوتا سه روزه طرفدار یکیه

بیایید با کسی در عصر خود مهربان باشیم
دوست هیچکس نباش، بار کسی نباش

اگر هیچکس را زیر سایه یک گل رها نکنیم
خدا را شکر از کسی شوکه نشدیم

شهریارا سرم زیر پای قصره
افتادم زیر سایه دیوار کسی