پرتاب مواد منفجره به سوی مردم آمریکا را ببینید
در ایالت مینه سوتا مسافران چند خودرو در شب مواد محترقه به سمت مردم پرتاب کردند. برخی از شهروندان ایالت مینه سوتا آمریکا از یک حادثه عجیب فیلمبرداری کردند. دیدند چند خودرو در جاده در حال تردد بوده و سرنشینان آنها مواد محترقه و ترقه به سمت مردم پرتاب می کنند.