پایگاه های عفاف و حجاب در ایستگاه های مترو تهران هستند
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه: برای تشویق بانوان به حجاب اسلامی در سطح شهر و به ویژه در اماکن عمومی مانند مترو و همچنین ترویج قداست و فرهنگ حجاب در بین جوانان، «ایستگاه عشق» راه اندازی می شود. در پنج ایستگاه منتخب مترو تهران برگزار می شود.