پاسپورت ایران در رتبه ۱۰۲ جهان قرار دارد
ایران در فهرست شرکت مشاوره جهانی شهروندی و اقامت در رتبه ۱۰۲ جهان قرار دارد و با پاسپورت این کشور می توانید بدون ویزا به ۴۳ کشور جهان سفر کنید. ایران در ارزیابی سال ۲۰۰۶ این شرکت در رتبه ۸۲ قرار گرفت. البته در مقایسه با سال ۲۰۲۱، جایگاه ایران چندین پله بهبود یافته است.