پادشاه اردن به رام الله {می رود}
افسران اسرائیلی علاوه بر این هماهنگی دارند کدام ممکن است {اعضای خانواده} آنها اجتناب کرده اند غزه همراه خود {اعضای خانواده} شخصی کدام ممکن است در زندان های اسرائیل اسیر هستند، جلب رضایت کنند کدام ممکن است ساده همراه خود زندانیان فتح نگهداری تبدیل می شود.