و امروز قرن بیستم به پایان می رسد …
او آخرین نماد بزرگ قرن گذشته بود و همانطور که در مراسم ترحیم سیاسی خود در کتاب “دنیای در حال تغییر” نوشت، انتظار نداشت بیشتر قرن بیستم و سال های کلیدی قرن بیست و یکم را ببیند. در زندگی او فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را در سن ۳۰ سالگی ببینند و رهبری به جای مانده از قرن گذشته بگوید که اتحادیه کشورهای مستقل می توانست زنده بماند، اما چاره ای جز انجام آنچه که رخ داد وجود نداشت. آن «روزهای سیاه»