ویدئو/ درگیری اوکراین تصاویری اجتناب کرده اند بالا جهان برای وضعیت شهر ماریوپل


https://www.ghatar.com/wp-content/themes/far97/img/ghatar-no-photo.jpg

ویدیوی تولید دیگری / درگیری اوکراین; عکسها گروتسک ایالت ماریوپول برای اولین بار در قطار موج استفاده پدیدار شد | لینک ها و مطالب را به اشتراک بگذارید