وقتی باد در جده و آرامکو مسئله خدا تبدیل می شودوقتی باد در جده و آرامکو کارگزار خدا تبدیل می شود – مشرق نیوز