وزیر نفت: تغییری در قیمت CNG برای مصرف کنندگان ایجاد نمی شود
هیأت وزیران در جلسه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، ۴۵ درصد افزایش اعمال کرد. در حق امتیاز ۱۴۰۱ به خدمات جایگاه سوخت شامل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال ۱۴۰۰ توسط