وزیر امور خارجه عربستان سعودی همراه خود مشاور ویژه آمریکا در امور ایران گفتگو کرد
بدتر کردن امتحان شده‌های مشترک برای مقابله همراه خود آنچه «نقض هماهنگی‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی توسط ایران» خوانده شد، اجتناب کرده اند تولید دیگری محورهای دیدار بن فرهان و پولی ادعا شد.