وزیر ارتباطات به اولویت یکی اجتناب کرده اند شنوندگانش پاسخ می دهدپاسخ وزیر ارتباطات به اولویت یکی اجتناب کرده اند هوادارانش – مشرق نیوز