وزارت حفاظت روسیه: وسط آموزشی نیروهای خارجی در اوکراین را منهدم کردیم
روسیه پیشتر روز چهارشنبه ادعا کرده بود کدام ممکن است ۱۰۰ سرباز اوکراینی و مزدور خارجی را در قلمرو ژیتومیر همراه خود موشک های فوق العاده از محسوس هدف قرار داده است.