رژیم لاغری سریع

وزارت امور خارجه: "دانش خنثی‌سازی تحریم" ایران مشتری دارد
مذاکره کننده ارشد ایران در وین: دیگر کشورهای تحت تحریم نیز به‌ دنبال دریافت “دانش خنثی‌سازی تحریم” از ایران هستند.