ورود توده خاک به خوزستان از امروز
ورود توده گرد و خاک از کشور عراق از اواسط وقت امروز به استان خوزستان سبب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در اغلب نقاط استان خواهد شد و انتظار می‌رود این وضعیت تا اوایل روز چهارشنبه ادامه داشته باشد.