واکنش مطهری به اتهامات وارده به فیضه هاشمی: هیچکس به خاطر اظهار نظر تحت تعقیب قرار نگیرد.
در ایران امروز چیزی در مورد حجاب وجود دارد، چیزی بین اجبار و وجدان وجود دارد و اجبار به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. می بینید که از بسیاری از زنان به درستی مراقبت نمی شود و هیچکس آنها را اذیت نمی کند. البته صحبت های اخیر خانم فیضه هاشمی در مورد بی حجابی تشویق کننده به بی حجابی بود که کار درستی نیست.